Nhóm có 5 SÁCH “ĐẠI TIÊN TRI” : Êsai, Giêrêmi, Ca thương, Êxêchiên, Đaniên.
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

Ê-sai

E Sai Warren W. Wiersbe

Giê-rê-mi

Gie Re Mi Warren W. Wiersbe

Ca Thương

(chưa có)

Ê-xê-chi-ên

E Xe Chi En Warren W. Wiersbe

Đa-ni-ên

Da Ni En Warren W. Wiersbe

Top