Nhóm 12 SÁCH “TIỂU TIÊN TRI”. Chúng ta cũng có thể chia nhóm nầy ra 4 nhóm, mỗi nhóm 3 sách như sau:
– Ô-sê, Giô-ên, A-mốt
– Áp-đia, Giô-na, Mi-chê
– Na-hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni
– A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi.
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

Ô-suê

O Se Warren W. Wiersbe

Giô-ên

Gio En Warren W. Wiersbe

A-mốt

A Mot Warren W. Wiersbe

Áp-đia

Ap Dia Warren W. Wiersbe

Giô-na

Gio Na Warren W. Wiersbe

Mi-chê

Mi Che Warren W. Wiersbe

Na-hum

Na Hum Warren W. Wiersbe

Ha-ba-cúc Warren W. Wiersbe

Ha Ba Cuc Warren W. Wiersbe

Sô-phô-ni

So Pho Ni Warren W. Wiersbe

A-ghê

A Ghe Warren W. Wiersbe

Xa-cha-ri

Xa Cha Ri Warren W. Wiersbe

Ma-la-chi

Ma La Chi Warren W. Wiersbe

Top