Nhóm Các Thư Tín Phao-lô
Rô-ma, 1, 2 Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, 1, 2 Tê-sa-lô-ni-ca, 1, 2 Ti-mô-thê, Tít, Phi-lê-môn, Hê-bơ-rơ
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

Rô-ma

Ro Ma Warren W. Wiersbe

1 Cô-rinh-tô

I Co Rinh To Warren W. Wiersbe

2 Cô-rinh-tô

Ii Co Rinh To Warren W. Wiersbe

Ga-la-ti

Ga La Ti Warren W. Wiersbe

Ê-phê-sô

E Phe So Warren W. Wiersbe

Phi-líp

Phi Lip Warren W. Wiersbe

Cô-lô-se

Co Lo Se Warren W. Wiersbe

1 Tê-sa-lô-ni-ca

I Te Sa Lo Ni Ca Warren W. Wiersbe

2 Tê-sa-lô-ni-ca

Ii Te Sa Lo Ni Ca Warren W. Wiersbe

1 Ti-mô-thê

I Ti Mo The Warren W. Wiersbe

2 Ti-mô-thê

Ii Ti Mo The Warren W. Wiersbe

Tít

Tit Warren W. Wiersbe

Phi-lê-môn

Phi Le Mon Warren W. Wiersbe

Hê-bơ-rơ

He Bo Ro Warren W. Wiersbe

Top