Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Lu-ca 2:26

Ông Bà Mục sư Lê Đình Ân

Ông Bà Mục sư Lê Đình Ân

Top