NÊN BẬC THÀNH NHÂN
Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.
IIPhi-e-rơ 3:18a

cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ Ê-phê-sô 4:13

Nên bậc thành nhân

Nên bậc thành nhân

Top