Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. 1Cô-rinh-tô 10:31

Co-doc-nhan-voi-nam-moi

Top