Diễn giả: MSTS Ngô Tấn Lợi
Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Giăng 10:11

Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người Giăng 12:26

IMG_5169

IMG_5196

Top