Bài chia sẻ dành cho phụ nữ liên quan đến việc nhà và việc Chúa. “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.”

 

“Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người” Giăng 12:25-26

Giang-15-16
Một nhân viên trung thành với cơ quan hay tổ chức mà họ làm việc dù người người quản lý có đến rồi đi cũng không ảnh hưởng đến công việc hay lòng trung thành của họ.  Chúa là đối tượng để chúng ta hầu việc chứ không phải một cá nhân nào cả.

Top