Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày – Hê-bơ-rơ 11:30

Bước đi của đức tin

Bước đi của đức tin

Top