Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. IITimôthê 4:7

Nhìn lại năm qua để chuẩn bị cho năm mới

Nhìn lại năm qua để chuẩn bị cho năm mới

Top