Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,
Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Thi-thiên 90:17

Đơn vị thời gian là bóng mặt trời, cát chảy trong bình, ngày và đêm, tuần, tháng năm . . nhưng nó không phải là thời gian.

Muc-su-Le-Dinh-An-7

Top