Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; Lu-ca 2:10

Giáng sinh cho mọi người

Giáng sinh cho mọi người

Top