Kỳ hạn đã được trọn là như thế nào mà Thánh đồ Phao-lô đã nói cho tín hữu Hội Thánh Ga-la-ti

Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, Ga-la-ti 4:4

Chúa Jesus giáng sinh

Chúa Jesus giáng sinh

Top