Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao; vì dân sự chuyên thành làm công việc. Nê-hê-mi 4:6


Hội Thánh Tin Lành bình Thới

Hội Thánh Tin Lành Bình Thới

Truyền đạo Trần Huỳnh Quốc Việt

Truyền đạo Trần Huỳnh Quốc Việt

Top