Một trong những ví dụ khó hiểu của Chúa Jêsus về người quản gia bất trung theo cách giải nghĩa của Mục sư Dick Woodward “The less I can do, the more the Lord does.”
Lu-ca 16:1-14
Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. Lu-ca 16:12-13

Top