Diễn giả: Mục sư Lê Đình Ân
Kinh Thánh: Đa-ni-ên 6
Tại sao một người trung thành với Chúa, Chúa lại để cho ông bị quăng vào hang sư tử như vậy?
Chắc chắn là Đức Chúa Trời có chương trình tốt nhất cho mỗi chúng ta

Đa-ni-ên trong hang sư tử 1 cách an toàn

Đa-ni-ên trong hang sư tử 1 cách an toàn

Top