Diễn giả: MSNC QN Trần Huỳnh Quốc Việt
Dẫn CTrình: CS. Phương Hanh Đức
Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11
Câu gốc: Giăng 16:28 Ta ra từ Cha mà đến thế gian;
Nay Ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha

Le-2-MSNC-QN-Tran-Huynh-Quoc-Viet

Le-2-Ban-Trung-Trang Le-2-Tro-ve-cung-cha-HDCT-CS-PHuong-hanh-Duc Le-2-Tro-ve-cung-cha-HDCT-CS-PHuong-hanh-Duc- Le-2-Tro-ve-cung-cha-MSNC-QN-Chuc-phuoc

Top