Truyền giảng Tin lành TÌNH YÊU NHIỆM MẦU
Diễn giả MSNC QN Trần Huỳnh Quốc Việt
Có 2 Thân hữu tin nhận Chúa và 4 thân hữu tìm hiểu Tin lành

Tinh-yeu-nhiem-mau-Ban-hat-dan-

Tinh-yeu-nhiem-mau-Ban-hat-Thanh-Trang


Tinh-yeu-nhiem-mau-MSNC-Viet-

Tinh-yeu-nhiem-mau-MSNC-Viet-1 Tinh-yeu-nhiem-mau-MSNC-Viet-2 Tinh-yeu-nhiem-mau-MSNC-Viet-3 Tinh-yeu-nhiem-mau-Than-huu-tin-Chua

Top