vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Rô-ma 1:17

MSNC Đỗ Đăng Khoa

MSNC Đỗ Đăng Khoa

Tin-cay-vang-loi-

Tin-cay-vang-loi

Ngay-Thanh-thieu-nien-Tin-lanh

Tin-cay-vang-loi-MSNC-Do-dang-khoa

MSNC-Quoc-Viet

Top