Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. ICô-rinh-tô 15:58

Công khó của anh em trong Chúa chẵng phải là vô ích đâu

Công khó của anh em trong Chúa chẵng phải là vô ích đâu

Top