Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. – Công vụ các sứ đồ 2:42

Thông công Cơ đốc trong sự Cầu nguyện

Thông công Cơ đốc trong sự Cầu nguyện

Top