Thờ phượng là tỏ lòng kính trọng phủ phục sùng bái trước một đối tượng mà con người thờ phượng. Thờ phượng là cúi xuống, tập trung tư tưởng hướng đến Đức Chúa Trời suy nghĩ đến quyền năng, tình yêu và sự uy nghiêm của Ngài

Giăng 4:24 Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy

Thờ phượng Chúa

Thờ phượng Chúa

Top