nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.- Hêbơrơ 10:22

Thờ phượng không chỉ là thân thể mà tập trung tư tưởng chú tâm về Đức Chúa Trời

Thờ phượng không chỉ là thân thể mà tập trung tư tưởng chú tâm về Đức Chúa Trời

Top