Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. – IICorinhtô 9:7

Đức Chúa trời yêu kẻ dâng hiến với tấm lòng tự nguyện

Đức Chúa trời yêu kẻ dâng hiến với tấm lòng tự nguyện

Top