Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. – Ma-thi-ơ 18:35

Cau-nguyen-kien-tri

Top