Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, – Cô-lô-se 3:23

MS-Le-dinh-an-2

Top