Lễ 2 TÂM TÌNH PHỤC VỤ 
TĐ. Huỳnh Khương Thọ
Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Giăng 13:14

Truyền đạo Huỳnh Khương Thọ

Truyền đạo Huỳnh Khương Thọ

 HTTL Bình Thới - Lễ 2 - Tâm tình phục vụ

HTTL Bình Thới – Lễ 2 – Tâm tình phục vụ

Tâm Tình Phục Vụ - Truyền đạo Huỳnh Khương Thọ

Tâm Tình Phục Vụ – Truyền đạo Huỳnh Khương Thọ

MSNC QN Trần Huỳnh Quốc Việt chúc phước - Lễ 2 - Tâm tình phục vụ

MSNC QN Trần Huỳnh Quốc Việt chúc phước – Lễ 2 – Tâm tình phục vụ

Top