Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Giăng 14:1-3

Bài giảng của Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu trong lễ tang cố Mục sư Lê Văn Tính

Bài giảng của Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu trong lễ tang cố Mục sư Lê Văn Tính

Top