Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì CHẮC ĐƯỢC SỨC MỚI, CẤT CÁNH BAY CAO như chim ưng; CHẠY mà không mệt nhọc, ĐI mà không mòn mỏi. Ê-sai 40:31

Cat canh bay cao nhu chim ưng

Cat canh bay cao nhu chim ưng

Top