Diễn giả Mục sư Lê Đình Ân
Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. ITi-mô-thê 6:6
Sự giàu có thật không phải đơn thuần ở nơi tiền bạc, của cải, vậy sự giàu có thật là gì?

Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Công-vụ Các sứ đồ 3:6
Hãy nhận biết Đức Chúa Jêsus là quý hơn hết . .

Mục sư Lê Đình Ân

Mục sư Lê Đình Ân

Top