Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẵng hề khô vậy. Ê-sai 58:11

Con cái Chúa chỉ được phép thử về việc dâng MỘT PHẦN MƯỜI thôi, còn ĐỨC TIN, QUYỀN NĂNG, SỰ CỨU RỖI, SỰ BẢO TOÀN nếu con cái Chúa tin thì được Chúa ban phước không được phép thử Chúa. Khi dâng hiến cho Chúa coi như là lập giao ước với Chúa để Ngài bảo vệ những vật mà chúng ta sở hữu

Ma-la-chi 3:11 Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy.

 

Top