Phước cho người bị cám dỗ; (Theo nguyên-bổn tiếng Gờ-réc, trong câu nầy cũng nói “thử thách” được như trong câu 2, vì chữ nầy trong tiếng Gờ-réc có hai ý) vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Gia-cơ 1:12

 
CN-24-1-2016-MSNC-Tran-huynh-Quoc-Viet

CN-24-1-2016-Ban-Thieu-nien

CN-24-1-2016-MSNC-Tran-huynh-Quoc-Viet-

CN-24-1-2016-Tran-Thi-Thu-Thuy

Top