Diễn giả: Mục sư Lê Đình Ân
Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. ICôrinhtô 9:17

Muc-su-Le-Dinh-An-6

Muc-su-Le-Dinh-An-7

Top