Phục hưng là nhu cầu cấp bách của Hội Thánh
Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích – Ô-sê 6:1

Phuc Hung

Phuc Hung

Top