Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô 5:18

MSTS Lê Đình Ân tại HtTL Vĩnh Phước - Nha Trang

MSTS Lê Đình Ân

MSTS Lê Đình Ân

MSTS Lê Đình Ân cùng đoàn MSTS tại Ht Vĩnh Phước – Nha Trang

Top