Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, IICô-rinh-tô 5:2

Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn. 9 Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. IICô-rinh-tô 5:8-9

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRONG LỄ DI QUAN CỐ MỤC SƯ LÊ VĂN TÍNH

Top