Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; Gia-cơ 4:8b
MSNC QN Trần huỳnh Quốc Việt

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt

CS. Lê Lịch Thành - Hướng dẫn chương trình

CS. Lê Lịch Thành – Hướng dẫn chương trình

Ban Thiếu niên Bình Thới tôn vinh Chúa

Ban Thiếu niên Bình Thới tôn vinh Chúa

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt giảng lời Chúa

Top