Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc . . . nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va Giô-suê 24:15

MSTS Ngô Tấn Lợi Giảng lời Chúa

MSTS Ngô Tấn Lợi Giảng lời Chúa

MSTS Ngô Tấn Lợi Giảng lời Chúa tại Ht Bình Thới

MSTS Ngô Tấn Lợi Giảng lời Chúa tại Ht Bình Thới

Top