Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các ngươi; Ma-la-chi 2:1a

Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân-từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao-ước bình-an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy. Ê-sai 54:10

 

MS-Le-Dinh-An_1

Top