Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn – Cô-lô-se 3:9-10


Mặc lấy người mới

Mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy,

Top