Bài giảng minh chứng lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự sinh ra và công cuộc cứu rỗi của Chúa Jêsus Chúa đã ứng nghiệm hết thảy duy chỉ còn 1 điều mà mỗi con dân Chúa đang chờ đợi là CHÚA JÊSUS SẼ TRỞ LẠI ĐÓN RƯỚC CON DÂN CHÚA VỀ THIÊN ĐÀNG.

Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Lu-ca 24:44

MSTS Phan Chí Tâm - Nguyên Chủ tịch HĐ Giáo Phẩm giảng lời Chúa

MSTS Phan Chí Tâm – Nguyên Chủ tịch HĐ Giáo Phẩm giảng lời Chúa

 

Top