Diễn giả MS. Lê Đình Ân
Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công vụ Các sứ đồ 2:38

Muc-su-Le-Dinh-An-3

Muc-su-Le-Dinh-An

Top