Diễn giả: MSNC Nguyễn Đình Tín
Ê-sai 55:10-11 Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn,
thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.

Lời Chúa - MSNC Nguyễn Đình Tín

Lời Chúa – MSNC Nguyễn Đình Tín

Top