Nhưng điều quan trọng không phải chúng ta biết ngày lễ Ngũ tuần là gì, Đức Thánh Linh giáng lâm vào lúc nào, Hội Thánh đã được khai sinh tại thời điểm nào?  Mà điều quan trọng là chúng ta nên biết Đức Thánh Linh là ai? Ngài đến để khai sinh Hội Thánh, Ngài đến để ban năng lực cho Hội Thánh và mỗi chúng ta rất cần đến Ngài để sống một đời sống phong phú, phước hạnh một đời sống kết quả, vinh hiển Danh Chúa.

MSTS Lê Đình Ân

MSTS Lê Đình Ân

Ông Bà MSTS Lê Đình Ân thăm Ht Bình Thới

Ông Bà MSTS Lê Đình Ân thăm Ht Bình Thới

Top