Diễn giả: Mục sư TS Phan Chí Tâm Bài giảng Nhân ngày Kinh Thánh Kinh Thánh được viết trong khoảng thời gian 16 thế kỷ 1.500 năm trước Chúa và 100 năm sau Chúa

KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, – 2Timôthê 3:16

Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời

Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời

KINH THÁNH LÀ THỨC ĂN THIÊNG LIÊNG Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời – Ma-thi-ơ 4:4 KINH THÁNH LÀ NGỌN ĐÈN CHO CHÂN TÔI Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.- Thi-thiên 119:105 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch Phải cẩn thận theo lời Chúa – Thi-thiên 119:9 KINH THÁNH LÀ GƯƠNG SOI Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. 25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. – Giacơ 1:22-25 KINH THÁNH LÀ GƯƠM THÁNH LINH Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. – Êphêsô 6:17

Mục sư Trí Sự Phan Chí Tâm

Mục sư Trí Sự Phan Chí Tâm

Top