KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC
Diễn giả: Mục sư Hà Minh Vinh
Kinh thánh: 1 Cô-rinh-tô 2:1-9
Câu gốc: Cô-lô-se 2:8 “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng”

 


Mục sư Hà Minh Vinh | KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC

Top