cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ê-phê-sô 4:13

Truyền đạo Trần Huỳnh Quốc Việt

Truyền đạo Trần Huỳnh Quốc Việt

Top