Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. – Ga-la-ti 6:3

Luật pháp của Đấng Christ không muốn ai trong chúng ta dững dưng đối với những gánh nặng, khốn khổ mà người khác chịu không đủ sức mang vác nổi . . .

Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau

Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau

Top