Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. Đa-ni-ên 6:10

Lạy Chúa Giê-xu!
Con không cầu xin sự hoan hô hoặc thành công của thế gian
Con nài xin một tấm lòng cầu nguyện
Con không cầu xin một chức vụ lãnh đạo
Con Cầu xin quyền năng để dốc lòng trong chức vụ cầu thay
Xin khiến con nên người làm đẹp lòng Chúa
Thành đối tác Ngài trong sự cầu thay . . .

Top