Bài chia sẻ nhân ngày Phụ nữ Tin Lành, gia tài của người mẹ để lại cho con là đức tin, lòng yêu mến Chúa . . . đó là gia tài quý nhất.

Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. IITi-mô-thê 1:5

 

Gia-tai-cua-me-Ong-Ba-MSTS-Le-dinh-an

Gia tài của người mẹ là đức tin và lòng yêu mến Chúa để lại cho con cháu của mình

Gia-tai-cua-me-Ong-Ba-MSTS-Le-dinh-an_

Gia đình ông bà MSTS Lê Đình Ân tại Hoa kỳ

Ong-Ba-MSTS-Le-dinh-an

Ông bà MSTS Lê Đình Ân tại hoa kỳ

Gia-tai-cua-me-Ong-Ba-MSTS-Le-dinh-an- Gia-tai-cua-me-Ba-MS-Le-dinh-an

Top